Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Bratislava)
1.8.2017
120 €
2. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
1.8.2017 (2)
120 €
3. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Bratislava)
2.8.2017 (3)
144 €
4. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
2.8.2017 (2)
36 €
5. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
3.8.2017 (2)
120 €
6. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra ( Liptovský Mikuláš, Jasná)
8.8 - 9.8.2017
192 €
7. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Mikulášska chata, Demänovská Dolina 74, Jasná)
8.8 - 9.8.2017
192 €
8. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
16.8.2017
120 €
9. Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s… (Jasná )
16.8 - 17.8.2017
240 €
10. Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti (Bratislava)
21.8.2017 (2)
120 €
11. Prezentujte s istotou (Bratislava)
22.8.2017
36 €
12. Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností (Bratislava)
22.8.2017 (2)
120 €
13. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
24.8.2017 (2)
36 €
14. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
24.8 - 25.8.2017
240 €
15. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
7.9.2017 (2)
120 €
16. Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii (Bratislava)
12.9.2017
36 €
17. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
12.9 - 13.9.2017 (2)
240 €
18. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514… (Bratislava)
21.9.2017 (2)
120 €
19. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
26.9 - 27.9.2017 (2)
240 €
20. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
3.10 - 4.10.2017 (2)
120 €
21. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
4.10.2017
240 €
22. Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa… (Bratislava)
6.10.2017 (2)
120 €
23. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
10.10.2017
120 €
24. Náhrada škody v obchodnom práve (Bratislava)
11.10.2017 (2)
120 €
25. Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s… (Bratislava)
17.10.2017 (2)
120 €
26. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017 (2)
240 €
27. Zmluvy podľa autorského zákona a softverové zmluvy (Bratislava)
10.11.2017
120 €
28. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
21.11.2017
120 €
29. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Bratislava)
28.11.2017
120 €
30. KONFERENCIA: Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne… (Bratislava)
29.11.2017
168 €
31. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
8.12.2017
120 €
32. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
33. Aké rozdiely v procese reštrukturalizačného konania priniesla novela… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
34. Zabezpečovacie právne prostriedky (zmluvná pokuta, ručenie, záložné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
35. Rekodifikácia civilného procesného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
36. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
37. Najčastejšie príčiny úpadku podniku a ich možnosti riešenia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
38. Softverové právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
39. Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
40. Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
41. Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
42. Konkurz a reštrukturalizácia po novele obchodného zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
204 €
43. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
44. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
45. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Ochranné známky a doménové mená (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
47. Platobný rozkaz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
48. Spotrebiteľské rozhodcovské konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
49. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
50. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
51. Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
52. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
53. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Proceedings before the Court of Justice of the European Union (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
55. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
56. Protikorupčný systém na pracovisku - nové povinnosti zamestnávateľa a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
57. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
58. Konanie súdu v občiansko - právnom konaní, predbežné rozhodnutia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
59. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
60. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
61. Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
62. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
63. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
64. Zabezpečovacie práva a ich usporiadanie v konkurze,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
65. Úvod do problematiky hospodárskej súťaže - teória a prax súťažného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
66. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. ( s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
67. Aktuálny vývoj ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
68. Vyhlásenie konkurzu na základe veriteľského návrhu, účinky vyhlásenia… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
69. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
70. Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
71. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
72. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
73. Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
120 €
74. Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
75. Zmenky a zmenkoprávne vzťahy v praxi - platobná a zaisťovacia zmenka… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
76. Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
77. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
78. Európsky platobný rozkaz, exekučný titul a konanie o nesporných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
79. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Neplatnosť právnych úkonov z pohľadu občianskeho a obchodného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
81. Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
82. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
83. Konanie pred prvostupňovým súdom podľa O.s.p. – typy dôkazov, spôsob… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
84. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
85. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
86. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
87. Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
88. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
89. Druhy konania a žalobné prostriedky pre súdmi EÚ – (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
90. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov - Nariadenie EP a Rady (EÚ)… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
91. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Senec)
otvára sa podľa záujmu
288 €
92. Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
93. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
94. Predbežné opatrenia v obchodných sporoch a konanie súdu I. stupňa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
95. Obchodný podiel v obchodných spoločnostiach – vybrané aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
96. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
97. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
98. Vybrané aplikačné problémy rozhodcovského konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
99. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
100. Online stratégie pre advokátov a advokátske kancelárie v 21.storočí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
101. Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
102. Dohody obmedzujúce súťaž (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
103. Správna žaloba (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
104. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
105. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
106. Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
107. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
108. Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
109. Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
110. Posledné novely Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
111. Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
112. Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - zmeny a aplikačné problémy pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
113. Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
114. Úvod do Európskeho práva vo francúzštine (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
115. Konania pred Súdnym dvorom EÚ/Proceedings before the Court of Justice… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
116. Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
117. Právo pre prevádzkovateľov internetových obchodov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
118. Rozhodovacie právo v medzinárodnom práve súkromnom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
119. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
120. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese a procesné úkony… (Terchová)
otvára sa podľa záujmu
192 €
121. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
122. Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
123. Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
124. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
125. Plnenie zmluvných povinností a obchodnoprávne záväzkové vzťahy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
126. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Košice)
otvára sa podľa záujmu
192 €
127. Základy spotrebiteľského práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
128. Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
129. Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
130. Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
131. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
132. Praktické a aktuálne problémy konkurzného konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
133. Zmenková novela OSP účinná od 23.12.2015 a zásadne zmeny v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
134. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
135. Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obch. a Obč. zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
136. Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
137. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
138. Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
139. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
140. Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
141. Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
142. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
143. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
144. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
145. Novely Obchodného zákonníka a ich dopad na registrové konanie -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
146. Aplikácia komunitárneho práva (práva ES) na Slovensku so zameraním na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
147. Oddĺženie fyzickej osoby a problematika zabezpečovacích práv v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
148. Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
149. Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
150. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
151. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí vydaných v občiansko… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
152. Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
153. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
154. Spotrebiteľské zmluvy - aktuálne otázky ich aplikácie a neprijateľné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
155. Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
156. Ochrana software a softwarove zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
157. Vymáhanie pohľadávok - aktuálne vybrané otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
158. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
159. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
160. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
161. Tréning predajných zručností a psychológia predaja (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
162. Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností z pohľadu účinkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
163. Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
164. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
165. Skončenie pracovného pomeru a právna prax na Slovensku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
166. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
167. Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
168. Praktické problémy uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
169. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívne spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Pozitívne myslenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Vodcovstvo - leadership (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Vodcovstvo – Leadership, rozvoj manažérskych zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto, 83401
IČO
35861886
DIČ
2021732262
Tel:
02/20200078, 905172880
Fax:
02/33204686
Web:
www.bpm-educat.com
Email:
bpm@bpm-educat.com

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt